תקנון מבצע מע"מ על חשבוננו

09.02.20

תקנון מבצע טריפל – קמפיין חג האביב

1. הגדרות

         בתקנון זה תהיה למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם:

  • "שריונית חסם" – שריונית חסם יצור דלתות איכות בע"מ (חברה מספר 511553786).
  • תקופת המבצע – התקופה שמיום 14 בפברואר עד וכולל 21 מרץ 2020 . "שריונית חסם" תהא זכאית בכל עת להפסיק את המבצע ולקצר את תקופת המבצע.
  • מחירון הדלתות – מחירון הדלתות לצרכן של "שריונית חסם" – ינואר 2020.
  • החנות – החנות בה נרכשה הדלת.

2. זכאות לקבלת הנחה ב "מבצע טריפל"  

כל לקוח שיגיע לאולמות התצוגה וירכוש במהלך תקופת המבצע חבילת מוצרים" טריפל" הכוללת:

 דלת כניסה אחת מדגם 3015 + 4 דלתות פנים מסדרת 203/204+ ידית קורל אחת מדגם181/ קורל,

זאת במחיר של 10,095 ₪ כולל הובלה והתקנה.

הכל בכפוף למבצע לעמידתו המלאה של הלקוח בתנאי המבצע ובהתאם לכל תנאיו של תקנון זה אשר ייחשב כחלק בלתי נפרד ממנו .

3. תנאי המבצע

תנאי המבצע הם כדלקמן:

  • חתימת הלקוח במהלך תקופת המבצע .
  • תנאי בסיסי ומוחלט להשתתפות במבצע זה זו רכישה של הדגמים המופיעים בתקנון זה והכמויות של דלתות הפנים. כל שינוי ו/או הפחתה במספר הדלתות מבטל את זכאות ההנחה הכוללת .
  • מחיר ההזמנה של דלת מאותו דגם כאמור לעיל בתנאי תשלום של לכל היותר 8 תשלומים.
  • אין כפל מבצעים – לקוח הרוכש דלת והמשתתף במבצע הנוכחי, מוותר בזה ו/או יראוהו כמוותר על השתתפות בכל מבצע אחר של "שריונית חסם" בנוגע לאותה דלת.

4. שינוי התקנון

"שריונית חסם" זכאית לשנות הוראות תקנון זה מפעם לפעם. כל שינוי יחייב את הלקוח, ובלבד שלא תפגע זכותו לקבלת ההנחה .

5. סמכות שיפוט

סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת שתתגלע בין "שריונית חסם" ללקוח, תהיה מסורה אך ורק לבית המשפט השלום ברחובות או לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, לפי מהות העניין.