תקנון מבצע האביב כבר כאן - שריונית חסם

תקנון מבצע האביב כבר כאן

תקנון מבצע – מבצע "האביב כבר בדלת" .

1.הגדרות

בתקנון זה תהיה למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם:

 • "שריונית חסם" – שריונית חסם יצור דלתות איכות בע"מ (חברה מספר 511553786).
 • תקופת המבצע – התקופה שמיום 1 במרץ עד וכולל 30 באפריל 2024.

"שריונית חסם" תהא זכאית בכל עת להפסיק את המבצע ולקצר את תקופת המבצע.

 • מחירון הדלתות – מחירון הדלתות לצרכן של "שריונית חסם" – אפריל 2023.
 • החנות – החנות בה נרכשה הדלת.

2. זכאות לקבלת הנחה בגובה עד 20% הם כדלקמן:

כל לקוח שיגיע לאולמות התצוגה וירכוש במהלך תקופת המבצע דלתות פנים או כניסה יהיה זכאי לקבל הנחה בגובה 20% .

הכל בכפוף לעמידתו המלאה של הלקוח בתנאי המבצע ובהתאם לכל תנאיו של תקנון זה אשר ייחשב כחלק בלתי נפרד ממנו .

3. תנאי המבצע

תנאי המבצע הם כדלקמן:

 • חתימת הלקוח במהלך תקופת המבצע .
 • מחיר ההזמנה של דלת מאותו דגם כאמור לעיל בתנאי תשלום של לכל היותר 8 תשלומים.
 • אין כפל מבצעים – לקוח הרוכש דלת והמשתתף במבצע הנוכחי, מוותר בזה ו/או יראוהו כמוותר על השתתפות בכל מבצע אחר של "שריונית חסם" בנוגע לאותה דלת.
 • ההנחה בגובה 20% הינה לפי העניין והמוצר על פי מחירון לצרכן .
 • ההנחה אינה כוללת דמי התקנה וטיפול ואינה כוללת הובלה.
 • מחיר דמי התקנה וטיפול מופיע במחירון לצרכן בעמוד 29.
 • מחירון הובלות מופיע באתר החברה https://sls.co.il/ .

4. שינוי התקנון

"שריונית חסם" זכאית לשנות הוראות תקנון זה מפעם לפעם. כל שינוי יחייב את הלקוח, ובלבד שלא תפגע זכותו לקבלת ההנחה בגובה עד 20% הנחה.

5. סמכות שיפוט

סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת שתתגלע בין "שריונית חסם" ללקוח, תהיה מסורה אך ורק לבית המשפט השלום ברחובות או לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, לפי מהות העניין.

עדיין מתלבטים?

אז לפני שאתם עוזבים, קבלו הצעה