תקנון מבצע "קיץ חם בשריונית חסם" - שריונית חסם

תקנון מבצע "קיץ חם בשריונית חסם"

תקנון מבצע "קיץ חם בשריונית חסם"

 

1. הגדרות

         בתקנון זה תהיה למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם:

  • "שריונית חסם" – שריונית חסם יצור דלתות איכות בע"מ (חברה מספר 511553786).
  • תקופת המבצע – התקופה שמיום 05 יולי  עד וכולל 22 באוגוסט  "שריונית חסם" תהא זכאית בכל עת להפסיק את המבצע ולקצר את תקופת המבצע.
  • מחירון הדלתות – מחירון הדלתות לצרכן של "שריונית חסם" – יוני 2022.
  • החנות – החנות בה נרכשה הדלת.

2. זכאות לקבלת הנחה בשיעור 20%

כל לקוח שיגיע לאולמות התצוגה וירכוש במהלך תקופת המבצע דלתות  פנים.

יהיה זכאי לקבל הנחה בגובה 20% – הכל בכפוף לעמידתו המלאה של הלקוח בתנאי המבצע ובהתאם לכל תנאיו של תקנון זה אשר ייחשב כחלק בלתי נפרד ממנו .

3. תנאי המבצע

תנאי המבצע הם כדלקמן:

  • חתימת הלקוח במהלך תקופת המבצע .
  • מחיר ההזמנה של דלת מאותו דגם כאמור לעיל בתנאי תשלום של לכל היותר 8 תשלומים.
  • אין כפל מבצעים – לקוח הרוכש דלת והמשתתף במבצע הנוכחי, מוותר בזה ו/או יראוהו כמוותר על השתתפות בכל מבצע אחר של "שריונית חסם" בנוגע לאותה דלת.
  • הנחה בגובה 20% הינה בגין מחירון לצרכן ללא סעיף דמי התקנה וטיפול.

4. שינוי התקנון

"שריונית חסם" זכאית לשנות הוראות תקנון זה מפעם לפעם. כל שינוי יחייב את הלקוח, ובלבד שלא תפגע זכותו לקבלת ההנחה בגובה 20% .

5. סמכות שיפוט

סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת שתתגלע בין "שריונית חסם" ללקוח, תהיה מסורה אך ורק לבית המשפט השלום ברחובות או לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, לפי מהות העניין.

דילוג לתוכן