תקנון מבצע מע"מ על חשבוננו - שריונית חסם

תקנון מבצע מע"מ על חשבוננו

תקנון מבצע מע"מ על חשבוננו

1. הגדרות

         בתקנון זה תהיה למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם:

  • "שריונית חסם" – שריונית חסם יצור דלתות איכות בע"מ (חברה מספר 511553786).
  • תקופת המבצע – התקופה שמיום 12 בנובמבר עד וכולל 31 לדצמבר 2021 . "שריונית חסם" תהא זכאית בכל עת להפסיק את המבצע ולקצר את תקופת המבצע.
  • דלת – דלת מכל סוג כמופיע בקטלוג המוצרים.
  • מחירון הדלתות – מחירון הדלתות לצרכן של "שריונית חסם" – יוני 2020
  • החנות – החנות בה נרכשה הדלת.

2. זכאות לקבלת הנחה בשיעור 17% – מע"מ 

כל לקוח שיגיע לאולמות התצוגה וירכוש במהלך תקופת המבצע דלת יהיה זכאי לקבל הנחה בגובה 17% – הכל בכפוף לעמידתו המלאה של הלקוח בתנאי המבצע ובהתאם לכל תנאיו של תקנון זה אשר ייחשב כחלק בלתי נפרד ממנו .

3. תנאי המבצע

תנאי המבצע הם כדלקמן:

  • חתימת הלקוח במהלך תקופת המבצע .
  • מחיר ההזמנה של דלת מאותו דגם כאמור לעיל בתנאי תשלום של לכל היותר 8 תשלומים.
  • אין כפל מבצעים – לקוח הרוכש דלת והמשתתף במבצע הנוכחי, מוותר בזה ו/או יראוהו כמוותר על השתתפות בכל מבצע אחר של "שריונית חסם" בנוגע לאותה דלת.
  • הנחה בגובה 17% הינה בגין מחירון לצרכן ללא סעיף דמי התקנה וטיפול.
  • ההנחה מותנת ברכישת 3 דלתות פנים ומעלה.

4. שינוי התקנון

"שריונית חסם" זכאית לשנות הוראות תקנון זה מפעם לפעם. כל שינוי יחייב את הלקוח, ובלבד שלא תפגע זכותו לקבלת ההנחה בגובה 17% .

5. סמכות שיפוט

סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת שתתגלע בין "שריונית חסם" ללקוח, תהיה מסורה אך ורק לבית המשפט השלום ברחובות או לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, לפי מהות העניין.

דילוג לתוכן