תקנון מבצע יום העצמאות – "הדלת שלי היא כחול ולבן " - שריונית חסם

תקנון מבצע יום העצמאות – "הדלת שלי היא כחול ולבן "

תקנון מבצע יום העצמאות – "הדלת שלי היא כחול ולבן "

1. הגדרות        

בתקנון זה תהיה למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם:

א.  "שריונית חסם" – שריונית חסם יצור דלתות איכות בע"מ  (חברה מספר 511553786)

ב.  תקופת המבצע – התקופה שמיום 29 באפריל עד וכולל 22 במאי 2022 . "שריונית חסם" תהא זכאית בכל עת להפסיק את המבצע ולקצר את תקופת המבצע.

ג.   דלת – דלת מכל סוג כמופיע בקטלוג המוצרים.

ד.  מחירון הדלתות – מחירון הדלתות לצרכן של "שריונית חסם" – ינואר 2022.

ה.  החנות – החנות בה נרכשה הדלת.

2. זכאות לקבלת הנחה בשיעור 20% הנחה

 כל לקוח שיגיע לאולמות התצוגה וירכוש במהלך תקופת המבצע דלת בגוון לבן 9016 או דלת בגוון 235 כחול בלבד  יהיה זכאי לקבל הנחה בגובה 20% – הכל בכפוף לעמידתו המלאה של הלקוח בתנאי המבצע ובהתאם לכל תנאיו של תקנון זה אשר ייחשב כחלק בלתי נפרד ממנו .

3. תנאי המבצע

 תנאי המבצע הם כדלקמן:

א.  חתימת הלקוח במהלך תקופת המבצע .

ב. מחיר ההזמנה של דלת מאותו דגם כאמור לעיל בתנאי תשלום של לכל היותר 8 תשלומים.

ג.   אין כפל מבצעים – לקוח הרוכש דלת והמשתתף במבצע הנוכחי, מוותר בזה ו/או יראוהו כמוותר על השתתפות בכל מבצע אחר של "שריונית חסם" בנוגע לאותה דלת.

ד.  הנחה בגובה 20% הינה בגין מחירון לצרכן ללא סעיף דמי התקנה וטיפול.

ה.  ההנחה מותנת ברכישת 3 דלתות פנים ומעלה.

4. שינוי התקנון

 "שריונית חסם" זכאית לשנות הוראות תקנון זה מפעם לפעם. כל שינוי יחייב את הלקוח, ובלבד שלא תפגע זכותו לקבלת ההנחה בגובה 20% .

5. סמכות שיפוט

סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת שתתגלע בין "שריונית חסם" ללקוח, תהיה מסורה אך ורק לבית המשפט השלום ברחובות או לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, לפי מהות העניין.

דילוג לתוכן